یکی از مهم ترین تقلبات، استفاده از «گل رنگ» می باشد که شباهتی به زعفران داشته و می تواند ایجاد رنگ زرد کند.