علت متبلور شدن و رسوب دادن عسل، وجود دیاستاز و همچنین مقدار قند گلوکز در آن است.